În domeniul securității şi sănătății în muncă (protecţia muncii)

vă oferim următoarele servicii:

 

 • Întocmirea fiselor individuale de instruire si efectuarea instructajelor de securitate si sanatate in munca, prim ajutor in caz de accidente la locul de muncă;
 • Întocmirea bazei decizională şi structurii organizatorice a activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Întocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru toate posturile/ locurile de muncă;
 • Întocmirea tematicilor de instruite și a graficelor de control precum și a procedurilor interne de prevenire și protecție;
 • Consultanță pentru întocmirea și completarea registrelor de evidență conform cerințelor legislației ssm;
 • Evaluarea  și identificarea riscurilor în vederea acordării echipamentelor individuale de protecție sau propuneri tehnice în vederea implementării soluțiilor de protecție colectivă;
 • Întocmirea necesarului pentru acordarea EIP și a materialelor igienico sanitare;
 • Colaborarea cu medicii de medicina muncii în vederea menținerii sub control a supravegherii sănătății în muncă;
 • Supravegherea efectuării lucrărilor periculoase cu indicații privind siguranța efectuării lor precum și întocmirea documentelor specifice, după caz;
 • Efectuarea semnalizării la locul de muncă, a zonelor periculoase cf.Hg.nr.971 din 2006;
 • Efectuarea controalelor interne periodice, constatarea neconformităților și deficiențelor din cadrul locurilor de muncă,  precum și propunere de soluții în vederea remedierii lor;
 • Întocmirea graficelor de verificare și reparații ale echipamentelor de muncă din unitate;
 • Organizarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, cu regulamentul de funcționare, convocatoarele și rapoartele trimestriale specific (în cazul în care este necesar);
 • Întocmire de rapoarte pentru aducere la cunostință problemele depistate în cadrul societății;
 • Organizarea și efectuarea exercițiilor și demonstrațiilor practice privind utilizarea echipamentelor individuale de protecție;
 • Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională și întocmirea planului de prevenire și protecție pentru toate posturile/ locurile de muncă;
 • Reprezentarea beneficiarului în relațiile cu organele din cadrul departamentului de inspecție și control al ITM Iași.

Pe linie de situaţii de urgenţă

 

 • Vă oferim servicii de instruire și consultanță în vederea instruirii  tuturor angajaţilor, precum şi intocmirea necesarului pentru dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor adecvate în funcție de specificul construcției, materialelor depozitate și a echipamentelor deținute;
 • Întocmirea și completarea fișelor individuale de instruire conform cerintelor legale în vigoare;
 • Întocmirea bazei decizională şi structurii organizatorice a activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul situațiilor de urgență și organizarea apărării împotriva incendiilor;
 • Întocmirea instrucțiunilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor, specifice domeniului de activitate și locului de muncă;
 • Întocmirea fişei obiectivului şi a îndeplinirii obligaţiilor ce vă revin conform Legii 307/2006, art.16,  privind obligaţiile conducătorului unităţii în domeniul situațiilor de urgență;
 • Întocmirea planurilor de evacuare si organizare privind apararea impotriva incendiilor;
 • Întocmirea planurilor de interventie și avizarea lor la I.S.U.J.-Iasi;
 • Întocmirea registrelor și graficelor de verificare și mentenanță al instalatiilor speciale; (centrale detectare/ alarmare /instal. de stingere tip sprinklere drencere hidranti etc.);
 • Emiterea permiselor de lucru cu focul,proceduri de emitere, măsuri de compensare etc.;
 • Organizarea și efectuarea exercițiilor de evacuare și intervenție în caz de situații de urgență la locul de muncă și întocmirea rapoartelor specifice;
 • Reprezentarea beneficiarului în relațiile cu organele din cadrul departamentului de inspecție și control al I.S.U.-Iași.

În domeniul reglementat de I.S.C.I.R. I.T.

 

 • Supravegherea instalatiilor ce intra sub incidenta ISCIR( recipiente sub presiune,cazane,instalatii de ridicat etc) – op. R.S.V.T.I.;
 • Admiterea functionarii pentru anumite categorii de instalatii sub incidenta ISCIR;
 • Participarea impreuna cu organele abilitate la verificarea tehnica,autorizarea functionarii precum si la verificarea in utilizare a instalatiilor sub incidenta ISCIR;
 • Instruirea si autorizarea personalului deservent instalatiilor de ridicat sau sub presiune;